An Shen Ding Zhi Wan

An Shen Ding Zhi Wan - Max Nature

Max Nature

$9.80 
SKU: ef-3-A001

Functions
Nourishes the Heart, astringes the Liver, calms the Spirit, facilitates sleep and treats irritable thirst and sweating from Deficiency. Nourishes the Heart Yin and Blood and calms the Spirit. Heavily settles and calms the Spirit, calms the Liver, benefits the Yin and anchors Floating Yang.

Packing

200 Pills per bottle

Directions
8 Pills 3 times a day, 30 minutes to 1 hour away from meals with 250ml of water.

Ingredients
Suan Zao Ren, Tian Ma, Yan Hu Suo, Bai Shao, Shou Wu Teng, He Huan Pi, Mai Ya, Zhi Zi, Wu Wei Zi, Chuan Xiong, Fu Ling, Yuan Zhi, Ju Hua, Gan Cao