An Shen Bu Xin Wan

An Shen Bu Xin Wan - Max Nature

Kamwo-Meridian

$27.99 
SKU: MCP-ASBXW

Functions
Meridian Classic Teapills An Shen Bu Xin Wan subdues yang, invigorates blood, settles the heart, secures the kidney, calms shen with symptoms such as insomnia, anxiety, depression, tinnitus, or palpitation.

Package
240 Teapills per bottle

Suggested Use
8 pills, three times per day

Ingredients
Chinese Salvia Root - Dan Shen,Mother-of-Pearl - Zhen Zhu Mu,Schisandra Fruit - Wu Wei Zi,Grass-Leaf Sweetflag Rhizome - Shi Chang Pu,Fo-Ti Stem,Ye Jiao Teng,Ligustrum Fruit - Nu Zhen Zi,Silk Tree Bark - He Huan Pi,Chinese Dodder Seed - Tu Si Zi,Eclipta Aerial Parts - Mo Han Lian,Rehmannia Root Tuber - Sheng De Huang