An Mian Wan

An Mian Wan - Max Nature

Kamwo-Meridian

$29.99 
SKU: MCT-AMW

Functions
Clears heat, calm the heart and settles the spirit with symptoms such as anxiety or insomnia.

Package
240 teapills per bottle

Suggested Use
8 pills, three times per day

Ingredients
Polygala Root - Yuan Zhi, Rehmannia Root Tuber (prepared) - Shu Di Huang, Oriental Arborvitae Seed - Bai Zi Ren, Platycodon Root - Jie Geng, Jujube Seed - Suan Zao Ren, Tangerine Mature Rind - Chen Pi, Ophiopogon Root - Mai Men Dong, Scrophularia Root - Xuan Shen, Codonopsis Root - Dang Shen, Dong Quai - Dang Gui, Chinese Licorice Root - Gan Cao, Chinese Yam Rhizome - Shan Yao, Grass-Leaf Sweetflag Rhizome - Shi Chang Pu, Bai-Zhu Atractylodes Rhizome - Bai Zhu, Schisandra Fruit - Wu Wei Zi