Liu Jun Zi Tang

Liu Jun Zi Tang - Max Nature

Max Nature

$16.88 
SKU: BP-RPLJ10

English Name:
Gentian Decoction to Drain the Liver

Ingredients for 1 bulk herb vacuum sealed bag:

Long Dan Cao (Gentianae Radix) 12g, Chao Huang Qin (dry-fried Scutellariae Radix) 18g, Zhi Zi (Gardeniae Fructus) 18g, Mu Tong (Akebiae Caulis) 9g, Che Qian Zi (Plantaginis Semen) 24g, Ze Xie (Alismatis Rhizoma) 18g, Chai Hu (Bupleuri Radix) 12g, Sheng Di Huang (Rehmanniae Radix) 24g, Jiu Xi Dang Gui (wine-washed Angelicae sinensis Radix) 18g, Gan Cao (Glycyrrhizae Radix) 9g

Suggested dose:

1 bag over 2-4 days. The above dosage is doubled from the original source.