Te Xiao Jing Zhui Tong Pian - NecKinder 特效颈椎痛片

Te Xiao Jing Zhui Tong Pian - NecKinder 特效颈椎痛片 - Max Nature

Max Nature

$12.99 
SKU: AH050P

Functions
Te Xiao Jing Zhui Tong Pian is a Chinese herbal remedy recommended for neck pain, and relaxation of muscles and tendons.

Package
200 pills per bottle

Suggested Use
Take 5 tablets or pills taken 2 to 3 times daily. One bottle lasts users about 2 to 3 weeks.

Ingredients
Radix Angelicae Dahuricae (bai zhi), Radix Clematidis (wei ling xian), Rhizoma Corydalis (yan hu suo), Rhizoma Et Radix Notopterygii (qiang huo), Phizoma Curcumae Longae (pian jiang huang), Rhizoma ligustici Chuanxiong (chuan qiong), Caulis Polygoni Multiflori (shou wu teng), Resina Boswelliae Carterii(ru xiang), Resina Commiphorae Myrrhae (mo yao), Radix Ginseng (ren shen), Radix Rehmanniae Perparata(shu di huang), Radix Angelicae Sinensis (dang gui), Radix Puerariae Lobatae(ge gen), Radix Astragali membranacei(huang qi), Rhizoma Drynariae (gu sui bu), Semen Cuscutae Chinensis (tu si zi)