Shen Ling Bai Zhu Wan 参苓白术丸

Shen Ling Bai Zhu Wan 参苓白术丸 - Max Nature

Ever Spring

$20.00 
SKU: N026

Functions
Shen Ling Bai Zhu Wan is a highly regarded ancient Chinese herbal remedy for digestion. The herbal supplement both nourishes the Spleen to enhance digestive function and removes Dampness to clear digestive discomforts like diarrhea and distension.

Package
200 Pills per bottle

Directions
5-8 Pills with warm water, 2-3 times daily.

Ingredients
Semen Nelumbinis - Lian Zi, Semen Lablab Album - Bai Bian Dou, Fructus Amomi - Sha Ren, Radix Glycyrrhizae - Gan Cao, Radix Ginseng - Ren Shen, Rhizoma Atractylodes Macrocephalae - Bai Zhu, Poria - Fu Ling, Rhizoma Dioscoreae - Shan Yao, Radix Platycodi - Jie Geng, Semen Coisis - Yi Yi Ren