Zuo Gui Pian - Yin Up 左归片

Zuo Gui Pian - Yin Up 左归片 - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6Z60

Functions
Tonifies Kidney Yin, Replenishes Jing-essence

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Shu Di Huang (Rehmannia), Shan Yao (Chinese Yam), Shan Zhu Yu (Asiatic Dogwood), Lu Jiao Jiao (Deer Antler Glue), Gui Ban Jiao (Turtle Shell Gelatin), Gou Qi Zi (Goji), Tu Si Zi (Dodder Seed), Niu Xi Achyranthes Root)