Liu Wei Di Huang Pian 六味地黄片

Liu Wei Di Huang Pian 六味地黄片 - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6L15

Function
Tonifies Liver and Kidney Yin, Clears Deficiency Heat, Secures the Jing-essence

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Shu Di Huang (Rehmannia), Shan Zhu Yu (Asiatic Dogwood), Mu Dan Pi (Tree Peony Root Bark), Shan Yao (Chinese Yam), Fu Ling (Poria), Ze Xie (Water Plantain)