Bu Zhong Yi Qi Pian 补中益气片

Bu Zhong Yi Qi Pian 补中益气片 - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6B55

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Huang Qi (Astragalus), Dang Shen (Codonopsis), Dang Gui (Dong Quai Root), Bai Zhu (White Atractylodes Root), Chen Pi (Tangerine), Sheng Ma (Chinese Cimicifuga), Chai Hu (Bupleurum Root), Gan Cao (Chinese Licorice), Sheng Jiang (Ginger), Da Zao (Jujube Fruit)